Mitä budjetti tarkoittaa? Entä budjetointi? – Molemmat selitetty

Kun sivuston nimi on Budjetti.fi, niin pitäähän täällä luonnollisesti olla myös tietoa siitä, mitä budjetti ja siihen kiinteästi liittyvät ilmaisut kuten budjetointi ja alijäämäinen budjetti tarkoittavat. Pyrin selittämään esimerkiksi nuo termit tällä sivulla mahdollisimman selkeästi.

Mitä budjetti tarkoittaa?

Budjetti tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan meno- ja tuloarviota. Monesti budjetista kuitenkin puhutaan nimenomaan menojen näkökulmasta. Esimerkiksi ilmaisu ”lomabudjetti” on kokemusteni perusteella varsin tavallinen niin, että puhutaan vain siitä, miten paljon rahaa lomaan on tarkoitus käyttää. Tuo on tuossa kyseisessä tapauksessa käytännössä sinänsä ihan OK, koska loma ei todennäköisesti tuota tuloja. Kuitenkin sitten, kun aletaan puhumaan budjetista esimerkiksi osana yritystoimintaa tai valtion taloutta, niin voi pelkkien menojen ennakoiminen johtaa varsin pahasti harhaan. Toki niinkään päin ei pidä tehdä, että budjetti laaditaan huomioiden vain tulot, jos menojakin on odotettavissa.

Mitä budjetointi tarkoittaa?

Budjetointi tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan budjetin, eli tulo- ja menoarvion laatimista. Budjetti on varsin tavallista laatia tietylle ajanjaksolle, esimerkiksi yrityksen tapauksessa vuodeksi tai oman talouden kohdalla kuukaudeksi. Mikään ei kuitenkaan estä laatimasta budjettia vaikkapa tietylle aktiviteetille. Käytetään tästä yksinkertaisena esimerkkinä kirpputorilla myymistä. Sanotaan, että kirpputorin pöytävuokra on 25 euroa päivässä, myynneistä ei joudu maksamaan komissiota ja matkakuluihin kirpputorille ja takaisin menee yhteensä 10 euroa. Tässä tapauksessa budjetin menot ovat 25 euroa + 10 euroa, eli yhteensä 35 euroa. Sitten oletetaan, että myyntejä tulee 65 euron edestä. Nuo ovat siis budjetin tulot. Näistä luvuista päästään siihen, että budjetin mukaan voittoa tulee 30 euroa, koska 65€-35€ = 30€.

Koska budjetti ainakin lähtökohtaisesti laaditaan ennen kuin menoja tai tuloja on syntynyt, niin voivat todelliset luvut poiketa lasketusta budjetista. Jos on ihminen, joka ei pidä riskistä, niin kannattaa budjettia lähestyä niin, että ennakolta lasketun ylijäämän, eli voiton, pitää olla jopa merkittävä. Se, mikä on merkittävä riippuu henkilöstä ja mielestäni myös siitä, miten paljon aikaa budjetin kohteena olevaan asiaan menee.

Jälkimmäinen kohta noista tarkoittaa käytännössä sitä, että ei välttämättä ole iso ongelma, jos budjetti pettää negatiivisesti yhden päivän vieneen toimen kohdalla, mutta se voi olla iso ongelma, jos on käyttänyt vaikkapa vuoden johonkin projektiin ja sitten huomaa, että se ei tuonut läheskään budjetoidusti tuloja.

Budjetin joustovaraa voi lähestyä myös menojen näkökulmasta. Mikäli esimerkiksi laadit kuukausibudjetin omaa talouttasi varten ja arvioit ruokakauppaan kuukaudessa menevää rahamäärää, niin saattaa olla mielekästä laittaa budjettiin hieman yliarvioitu menoarvio. Tuo voi auttaa esimerkiksi siinä, että et joudu budjetin raamien takia syömään kuukauden lopulla sellaista edullista ruokaa, jota et haluaisi syödä.

Tekemiseen liittyvään aikaan ja budjettiin liittyy myös ehkä yksi budjetin parhaista ominaisuuksista: se voi auttaa yrittäjää tai vaikkapa kirpputorilla myyvää henkilöä arvioimaan sen, millainen tuntiansio on realistinen. Jos jatketaan ylempänä ollutta kirpputoriesimerkkiä, jossa budjetin ennakoima voitto oli siis 35 euroa ja arvioidaan, että koko kirpputorioperaatio vie aikaa 8 tuntia, niin voidaan laskea arvioidut ansiot tuntia kohden.

30€/8 = 3,75€, eli tuntipalkka olisi alle 4 euroa. Mikäli ei erityisesti pidä kirpputorilla myymisestä, on töissä ja kirpputoripäivä olisi vapaapäivä, niin voi moni tuollaisen tuntiansioarvion perusteella todeta, että mieluummin vaikkapa lahjoittaa kirpputorilla myytäväksi tarkoitetut tavarat jollekin ne tarvitsevalle, kunhan hän tulee ne hakemaan, sen sijaan että käyttää ison osan vapaapäivästä kirpputorilla myymiseen.

Mitä tarkoittaa alijäämäinen budjetti?

Sen lisäksi, että budjetti jossa ei ole ollenkaan tuloja, eli esimerkiksi tyypillinen lomabudjetti, osoittaa ainakin lähtökohtaisesti tulevan tappiota eli on alijäämäinen, niin voi budjetin lopputulos olla alijäämäinen myös silloin, jos tuloja odotetaan tulevan jopa paljon. Ei esimerkiksi ole tavatonta, että tietyn valtion budjetti on alijäämäinen. Yritystoiminnan kohdalla lyhyellä aikavälillä alijäämäinen budjetti on perusteltavissa varsinkin, kun yritystoimintaa ollaan käynnistämässä ja/tai yritys kasvaa nopeasti.

Erityisen perusteltuna alijäämäistä budjettia voi pitää, jos 1) tappiot pystytään kattamaan säästöistä tai edullisella rahoituksella ja 2) sen, että tehdään nyt tappiota oletetaan tuovan myöhemmin enemmän voittoja kuin muuten olisi realistista olettaa. Noista jälkimmäinen kohta voi liittyä esimerkiksi siihen, että yritys käyttää nyt paljon rahaa tunnettavuuden lisäämiseen ja sen oletetaan johtavan uusien, pitkäaikaisten ja hyvien asiakkaiden saamiseen.

Mitä ylijäämäinen budjetti tarkoittaa?

Ylijäämäinen budjetti tarkoittaa sitä, että oletetaan tulevan enemmän tuloja kuin olevan menoja, eli ylijäämäistä budjettia voi tietyllä tavalla kutsua myös voitolliseksi budjetiksi, mutta tässäkin on tärkeä muistaa, että budjetti on ennakkoarvio – ei toteutunut tulos. Ylijäämäinen budjetti voi olla perusteltua laatia esimerkiksi silloin, jos on syytä olettaa, että sillä ajanjaksolla, jota tarkastellaan on tulossa poikkeuksellisen hyvin tuloja suhteessa menoihin, jolloin laatimalla ylijäämäinen budjetti voidaan samalla suunnitella tehtävän vararahastoa heikompia aikoja varten.